மஸ்ஜிதே புஸ்தானியாவின் புதிய மினாரா


கோட்டகுப்பத்தின் மேலும் ஓர் புதிய அடையாளம். மஸ்ஜிதே புஸ்தானியாவின் புதிய மினாரா.

பெருமை கொள்வோம் – ஊரை நினைத்து

 

 

Advertisements