ஜாமி ஆ மஸ்ஜித் முப்பெரும் விழா முதல் நிகழ்ச்சி – நமதூர் முன்னோர்களுக்கு திருக்குரான் ஓதி துஆ செய்யப்பட்டது.


ஜாமி ஆ மஸ்ஜித் முப்பெரும் விழா முதல் நிகழ்ச்சி இனிதே தொடங்கியது – நமதூர் முன்னோர்களுக்கு திருக்குரான் ஓதி துஆ செய்யப்பட்டது.

Advertisements