மௌலவி A.S. ஸதக்கத்துல்லாஹ் பாக்கவி அவர்களின் லைலத்துல் கத்ரு சிறப்பு பயான் மற்றும் துவா…


மௌலவி A.S. ஸதக்கத்துல்லாஹ் பாக்கவி அவர்களின் லைலத்துல் கத்ரு சிறப்பு பயான் மற்றும் துவா…

 

 

Advertisements