புதுவை மற்றும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நேரடி தகவல்


 

 

புதுவை மற்றும் தமிழக சட்டமன்ற 2016 ஆண்டுகாண தேர்தல் முடிவுகள் நேரடி தகவல் பெற கிழ் கண்ட இணைப்பில் காணலாம்

 

புதுவை தேர்தல் முடிவு :  

 

தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவு : 

 

Advertisements