கோட்டகுப்பம் பர்கத் நகர் மற்றும் ஜமியத் நகர் வெள்ளம் – Exclusive Video 


கோட்டகுப்பம் பர்கத் நகர் மற்றும் ஜமியத் நகர் முழுவதும் இன்னும் மழை நீர் தேங்கி உள்ளது. கோட்டகுப்பம் இணையத்தளம் எடுத்த பிரத்தியோக வீடியோ உங்கள் பார்வைக்கு  

Advertisements