கோட்டகுப்பம் அஞ்சுமன் நுஸ்ரதுல் இஸ்லாம் பொது நூலகத்தின் உட்புறம்


 

 

நாளை 08/03/2015 மீண்டும் திறப்பு விழா காணும் கோட்டகுப்பம் அஞ்சுமன் நுஸ்ரதுல் இஸ்லாம் பொது நூலகத்தின் உட்புறம்.

 

 

IMG_0692

 

Advertisements