கோட்டகுப்பம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் புதிய விளக்கு பொறுத்த பட்டுள்ளது


 

கோட்டகுப்பம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் சின்ன கோட்டகுப்பம் முதல் பரகத் நகர் வரை உள்ள பகுதியில் புதிய விளக்கு பொறுத்த பட்டுள்ளது.

IMG_0437

 

Advertisements