புது பொலிவுடன் காயிதே மில்லத் நூற்றண்டு நினைவு வளைவு


IMG_8166

 

கோட்டக்குப்பத்தில் அமைந்துள்ள காயிதே மில்லத் நூற்றண்டு நினைவு வளைவு சமிபத்தில் புதுபிக்கப்பட்டது. இந்த பராமரிப்பு பணி சகோதரர் S.சிபாகதுல்லாஹ் மேற்பார்வையில் நடைபெற்றது. புது பொலிவுடன் காட்சி அளிக்கும் வளைவு அருகே காஜி.அப்துல் காதர் மற்றும் S.சிபாகதுல்லாஹ்.

Advertisements