ஈத் பெருநாள் – கோட்டகுப்பம் பிரமுகர்கள் வாழ்த்து செய்தி


மௌலவி. ஹாஜி. காஜி. A . தமீமுல் அன்சாரி ஹஜ்ரத் அவர்கள்
(தலைமை இமாம் ஜாமியா மஸ்ஜித்) கோட்டகுப்பம்.

ஹாஜி. Y. இசனுல்லாஹ் அவர்கள்

(முத்தவல்லி, ஜாமியா மஸ்ஜித் கோட்டகுப்பம் )

மௌலவி அப்துல் ஹக் பாகவி அவர்கள் (இமாம் ஜாமியா மஸ்ஜித், கோட்டகுப்பம்)

மௌலவி ஹபிழ் அப்துல் காதிர் ஹஜரத் அவர்கள்

Advertisements