ஆதார் சிறப்பு முகாம் இன்றும் நாளையும்


ஆதார் சிறப்பு முகாம் இன்றும் நாளையும் ஜாமியா மஸ்ஜித் ஷாதி மஹாலில் 8 வார்டு முதல் 12 வார்டு வரை .

20140706-105215-39135753.jpg

20140706-105216-39136991.jpg

Advertisements