டாக்டர் அப்துல்லாஹ்(பெரியார் தாசன்) அவர்களின் சொற்பொழிவு


பிரான்ஸ் இஸ்லாமிய மாநாட்டில் டாக்டர் அப்துல்லாஹ்(பெரியார் தாசன்) அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

 

நன்றி :  நீடூர்  ஆன்லைன்

Advertisements