குவைதில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள் தொழுகையில் நமதூர் சகோதரர்கள்


20121026-190824.jpg

20121026-190818.jpg

20121026-190839.jpg

20121026-190850.jpg

20121026-190857.jpg

20121026-190913.jpg

20121026-190931.jpg

20121026-190936.jpg

20121026-190941.jpg

20121026-190946.jpg

20121026-190950.jpg

Advertisements