குவைத் ஹவேலி ஈத் பெருநாள் தொழுகையில் கோட்டகுப்பம் சகோதரர்கள்


குவைத் ஹவேலி நகரில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள்

தொழுகையில் கோட்டகுப்பம் சகோதரர்கள்

Advertisements