கோட்டகுப்பம் பைத்துல்மாலுக்கு வாரி வழங்கவும்


20120818-101628.jpg

நெட்பாங்கிங் வசதி மூலம் கூட உங்கள் ஜக்காத்

பித்ரா வை கோட்டகுப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜித் 

பைத்துல்மால் அனுப்பி வைக்கலாம்.

Advertisements