அது இல்லை இது இல்லை என்றால் நீங்கள் என்ன சியா முஸ்லிம்கள?


தரவிஹ் தொழுகையை பற்றி செய்கு ம. அப்துல்லாஹ் ஜமாலி பேட்டி விளக்கம்

 

 

Advertisements