விழா கோலத்தில் கோட்டகுப்பம்


விழா கோலத்தில் கோட்டகுப்பம்

20120815-181639.jpg

20120815-181645.jpg

20120815-181651.jpg

20120815-181656.jpg

Photo credit : channel al jasrah

Advertisements