ரமலான் மாதத்தில் தராவிஹ் தொழுகை 8 அல்லது 20 ரக்காத்தா


ரமலான் மாதத்தில் தராவிஹ் தொழுகை 8  அல்லது 20  ரக்காத்தா 

Dr.ஜாகிர் நாயக்கின் அருமையான விளக்கம் 

Advertisements