தகவலுக்கு வருந்துகிறோம்


சமிபத்தில் வெளியிட்ட வாபத்து செய்தி,

 

பெயரால்  வந்த குழப்பதால் ஏற்பட்டது.

 

 

தகவலுக்கு நாங்கள் வருந்துகிறோம்.

 

இந்த தகவலால் சொந்தங்களுக்கு ஏற்பட்ட

 

 

மன வருத்தத்துக்கு அல்லாஹ்வின்

 

பெயரால் எங்களை மன்னிக்கவும்.

Advertisements