டியூஷன் செண்டருக்கு ஆசிரியர் தேவை


டியூஷன் செண்டருக்கு ஆசிரியர் தேவை

கோட்டகுப்பம் குவைத் ஜமாத் சார்பில், ரஹ்மத்நகரில்

புதிய டியூஷன் செண்டர் ஆரம்பிக்க உள்ளது .

டியூஷன் செண்டருக்கு ஒரு ஆசிரியர் அவசரமாக தேவை.

தங்களுக்கு  தெரிந்த ஆசிரியர்கள் இருத்தால் உடனே

தெரிவிக்க வேண்டிய கைபேசி எண். 8056515736

Advertisements