அல் ஜமியதூர் ரப்பானிய அரபிக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா புகைப்படங்களுடன்


அல் ஜமியதூர் ரப்பானிய அரபிக் கல்லூரி

பட்டமளிப்பு விழா புகைப்படங்களுடன்

20110710-101507.jpg

20110710-101513.jpg

20110710-101855.jpg

20110710-111922.jpg

20110710-111946.jpg

20110710-111956.jpg

20110710-111932.jpg

20110710-111938.jpg

20110710-112035.jpg

20110710-112044.jpg

20110710-112025.jpg

20110710-112116.jpg

20110710-112054.jpg

Advertisements